100% garancia originálnych výrobkov SM Systém, Blackroll a Dynasit   |   Doprava zadarmo od 80 €

Princípy metódy

Metóda SM Systém je založená na pravidelnom cvičení vyvinutom MUDr. Smíškom na základe poznatkov zo sveta fyzioterapie, osobných skúsenosti a skúseností z praxe.

SM Systém pracuje s anatomicky definovanými špirálovými svalovými reťazcami. Svalový reťazec je súbor svalov, ktorých súhra počas pohybu zaisťuje stabilitu tela a tým správne vykonanie pohybu. Funkciu týchto svalových reťazcov definuje špirálová stabilizácia - jedná sa o svaly, ktorých súhra počas pohybu zaisťuje stabilitu tela a tým správne vykonanie pohybu.

Hlavný efekt metódy je vyvolanie trakčnej (naťahovacej) sily v oblasti medzistavcových platničiek. Vďaka tomu sa tlak vyvíjaný na platničku zníži a platnička môže lepšie vykonávať svoju funkciu. Efekt dosahujeme aktiváciou špirálových svalových reťazcov, ktoré zužujú obvod pása a ťahajú telo smerom nahor. Týmto spôsobom je chrbtica pri pohybe aktívne stabilizovaná.

Posturálna reakcia - aktivita posturálnych svalov, predovšetkým svalov brušných - vyvolaná tlakom na chodidlo v stoji.

Senzomotorika - premenlivou silou, ktorou zaťažujeme chodidlo, zvyšujeme aktivitu stabilizačných svalov. Dôležitou podmienkou je, aby bolo telo pri senzomotorickom cvičení špirálovo stabilizované (špirálovo stabilizovaná senzomotorika).

Špirálová stabilizácia - stabilizácia tela špirálovými stabilizačnými reťazcami je aktivovaná pohybom ruky dozadu alebo dopredu. K tomu dochádza v pozícii v stoji vo vertikálnej ose tela.

PNF (Proprioreceptívna neuromuskulárna facilitácia) - facilitáciou (draždením) proprioreceptorov (receptorov vo svaloch a šľachách) sa informácia odovzdáva do centrálneho nervového systému (CNS). Z CNS spätne dochádza k aktivácii ďalších svalov, ktoré sú v CNS naplánované ako pohybový stereotyp a stabilizačný systém. Tak dôjde k zapojeniu svalov v reťazci ľahšie, ako keby sa napínali samostatne. To sa využíva k aktivácii svalov, ktoré človek napne ťažko sám spontánne (sedací sval, svaly panvového dna).

Striedanie relaxácie a aktivácie - relaxácia svalov umožňuje ich prekrvenie. To dodáva energiu pre ďalšiu svalovú aktivitu. Bez dostatočnej a pravidelnej relaxácie sval zostáva v napätí (triggerpoints - TP). Opakovaná kontrakcia bez relaxácie vedie ku kŕču.

Striedanie pretiahnutia s kontrakciou - pretiahnutie svalu nasleduje po kontrakcii, pretiahnutie dáva možnosť opätovnej účinnej kontrakcii.

Praktické prínosy cvičenia:

Reakcie lekárov zo Slovenska

MUDr. Viera Červenková, internista, všeobecný lekár, Piešťany

O SM Systéme som sa dozvedela od pána Tomulca. Začala som cvičiť pod jeho vedením a neskôr sama doma. SM Systém ma oslovil svojou jednoduchosťou a zároveň dobrým pocitom z preciťovania svalstva najmä v okolí chrbtice a tendencie k lepšiemu držaniu tela. Ako lekárka ma zaujímala hlbšie podstata a princíp takej efektivity, tak som preštudovala knihu a dostupné informácie od zakladateľa SM Systému MUDr. Smíška. Každý z cvikov má svoju jasnú logiku držiacu sa fyziológie. Zamerané sú na posilňovanie svalstva v okolí chrbtice ako svalového korzetu. Tento chrbticu chráni, udržuje ju v správnom postavení, umožňuje platničkám a kĺbom dýchať a nasávať tekutinu a nie ich gravitáciou a zlým držaním tela stláčať a tak umožňovať ich degeneráciu. Jedinou podmienkou úspechu je správne a hlavne pravidelné cvičenie. A v tom máme určite všetci rezervy :-)

MUDr. Katarína Žlebeková, DFNsP, FRO, Bratislava

Ochorenia pohybového systému patria v súčasnosti medzi najčastejšie chronické ochorenia a ich výskyt má žiaľ stúpajúcu tendenciu. Tieto ochorenia, zvlášť ochorenia chrbtice, sú 2. najčastejšou príčinou práceneschopnosti (až 420 000 dní ročne!) a trpí nimi až 30 % obyvateľstva. Príčinu vzniku týchto ochorení treba často hľadať už v detskom veku. Chybné držanie tela vedie často ešte v detskom veku k bolestivým prejavom a v dospelosti k vzniku jednotlivých ochorení. Už 15 minútové denné cvičenie SM- Systému dokáže účinne inhibovať každodenné negatívne vplyvy prostredia na pohybový aparát a v budúcnosti sa tak môžeme vyvarovať vyššie spomínaným ťažkostiam. Metóda SM Systém predstavuje nielen účinnú formu prevencie, ale i liečby ochorení chrbtice.

Chcem sa naučiť SM Systém